Osoby wykonujące zawód doradcy podatkowego muszą liczyć się z obowiązkiem wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jest to spowodowane faktem, że we wskazanej profesji niestety zawsze istnieje ryzyko popełnienia błędu ze względu na niejasne i skomplikowane pod kątem interpretacyjnym przepisy dotyczące regulowania należności cywilnoprawnych. Dlatego właśnie ważne jest, aby wybór polisy był naprawdę świadomą i dobrze przemyślaną decyzją. Pod uwagę trzeba brać tutaj szereg rozmaitych czynników, dlatego też niezbędne jest kompleksowe podejście do sprawy oraz przeprowadzenie czynności o charakterze analitycznym. OC doradcy podatkowego stanowi swego rodzaju zabezpieczenie na wypadek wystąpienia szkody u klientów oraz roszczeń cywilnych skierowanych w stronę osoby świadczącej usługi. Warto więc wiedzieć, na co należy patrzeć w procesie decyzyjnym.

Maksymalna wysokość kwoty wypłacanej przez zakład ubezpieczeń

Z pewnością należy weryfikować, ile właściwie wynosi kwota ubezpieczenia. Trzeba sprawdzać ten parametr, gdyż określa on, jaką maksymalnie wysokość szkody będzie mógł pokryć zakład ubezpieczeń na mocy danej umowy. Bez wątpienia dobrze jest, gdy suma ta jest jak najwyższa. Zaistnieć mogą bowiem różnego rodzaju okoliczności, na które dobrze jest być przygotowanym.

Zdarzenia objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej

Bardzo ważnym zagadnieniem jest to, jakie konkretnie zdarzenia objęte są danym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Można założyć, że zazwyczaj taka polisa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie. Jest to jednak dosyć oczywiste, ponieważ od osoby wykonującej zawód doradcy podatkowego oczekuje się profesjonalizmu oraz dobrych intencji we współpracy ze swoimi klientami. Istotne jest to, do jakiego rodzaju winy nieumyślnej odnoszą się warunki ubezpieczenia. Istnieją bowiem dwa warianty:

  • lekkomyślność
  • niedbalstwo.

W pierwszym przypadku możliwość wystąpienia szkody się przewiduje, ale liczy się na to, że do niej nie dojdzie. W drugim natomiast nie bierze się pod uwagę możliwości jej zaistnienia. To, do jakiego stopnia chroni doradcę podatkowego polisa, jest bardzo ważnym czynnikiem.

Kwota comiesięcznej składki na ubezpieczenie doradcy podatkowego


Niewątpliwie warto również wziąć pod uwagę w swojej analizie koszty związane z polisą oraz ich stosunek do tego, co się otrzymuje w zamian. Trzeba więc spojrzeć kompleksowo na poszczególne rozwiązania, a także przeanalizować własne potrzeby i preferencje. Dobrze jest potraktować kwestię wyboru ubezpieczenia w sposób poważny i odpowiedzialny.