Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkiem w wielu dziedzinach życia, począwszy od komunikacji, poprzez rolnictwo i przemysł, aż do gospodarczej działalności wykonywanej osobiście. Nie omija również branży medycznej, stąd też obowiązkowe OC lekarzy jest ważnym elementem rynku ubezpieczeń.

Wystąpienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w praktyce lekarskiej

Obowiązkowe OC lekarzy wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ważną informacją jest, że lekarz zatrudniony w placówce medycznej na podstawie umowy o pracę nie jest zobowiązany do zawierania ubezpieczenia OC, choć może skorzystać z ubezpieczenia dobrowolnego. Obowiązek ten mają jednak lekarze praktykujący w ramach działalności gospodarczej lub indywidualnej praktyki lekarskiej. Ubezpieczenie zawierane jest na okres jednego roku.

Zakres ubezpieczenia OC lekarzy

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkiem w wielu dziedzinach życia, począwszy od komunikacji, poprzez rolnictwo i przemysł, aż do gospodarczej działalności wykonywanej osobiście

Obowiązkowe OC lekarzy  obejmuje szkody wynikające z udzielania lub zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie Polski. Mowa tu o błędach medycznych wskutek których dojść może do utraty lub pogorszenia zdrowia albo śmierci pacjenta spowodowanych błędną diagnozą lub leczeniem. Ubezpieczenie to nie pokrywa szkód materialnych (uszkodzenie, zniszczenie, utrata mienia pacjenta) ani z tytułu naruszenia praw pacjenta i nie daje możliwości skorzystania z porad prawnika w przypadku oskarżenia.

Kupując obowiązkowe OC lekarzy przestudiować należy ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) i opisane w nich wyłączenia odpowiedzialności. Być może w przypadku danej praktyki lekarskiej korzystne będzie zakupienie rozszerzenia do polisy podstawowej lub ubezpieczenia z wyższą sumą gwarancyjną.

Odpowiedzialność lekarza w przypadku powstania szkody

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkiem w wielu dziedzinach życia, począwszy od komunikacji, poprzez rolnictwo i przemysł, aż do gospodarczej działalności wykonywanej osobiście

Za szkodę powstałą w wyniku działania lekarza zatrudnionego na umowę o pracę odpowiada pracodawca. Ma on prawo do obciążenia pracownika częścią kosztów wynikających z zaspokojenia roszczeń, kwota obciążenia nie może być jednak wyższa niż trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia lekarza na dzień powstania szkody. Lekarz działający w placówce w ramach własnej działalności lub umowy kontraktowej, ponosi odpowiedzialność cywilną wspólnie z placówką, w której świadczy usługi.

W praktyce polega to na tym, że placówka wypłaca całość przyznanego pacjentowi świadczenia, a następnie zażądać może zwrotu odpowiedniej jego części od samozatrudnionego lekarza. Ustalenie wysokości tej części zależy od okoliczności zdarzenia i może być określona nawet na 100%, jeśli zaszło włącznie z winy lekarza.

W przypadku własnej praktyki lekarskiej prowadzący ją lekarz w całości ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę, zarówno wtedy, kiedy spowodował ją sam, jak i wówczas, kiedy została spowodowana przez jego pracowników.

Jak więc widać, co nietrudne było do uzasadnienia, obowiązkowe OC lekarzy, to produkt ubezpieczeniowy, którego zakup jest ze wszech miar uzasadniony. Warto wykupić polisę w wiarygodnym towarzystwie ubezpieczeniowym, aby móc spokojnie wykonywać swoją pracę.

Czego może żądać poszkodowany pacjent?

W przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu pacjent może wystąpić z roszczeniem o:

  • Rekompensatę finansową na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji
  • Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu i jego konsekwencje
  • Zadośćuczynienie za doznane cierpienia.

W przypadku śmierci pacjenta z roszczeniem o pokrycie kosztów leczenia i pogrzebu lub z wnioskiem o zadośćuczynienie za doznaną stratę wystąpić może jego rodzina.

Żeby zabezpieczyć się przed skutkami finansowymi takich roszczeń warto posiadać obowiązkowe OC lekarzy. Bez niego wpływ błędów lekarskich na budżet i majątek medyka może mieć opłakane skutki.