Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu ochrania adwokatów przed odpowiedzialnością cywilną za szkody związane z ich czynnościami zawodowymi. Taka polisa jest nie tylko wyjątkowo przydatna i daje ubezpieczonemu poczucie bezpieczeństwa, ale także obowiązkowa i regulowana przez prawo. Dzięki niej, adwokat nie musi obawiać się potencjalnych roszczeń ze strony klientów.

OC adwokata – czym jest i jak działa?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe w przypadku niektórych profesji. Mowa tutaj między innymi o zawodzie adwokata. Obowiązek posiadania polisy obejmuje te zawody, które są powiązane z wysoką specjalizacją, natomiast jakikolwiek błąd w pracy może doprowadzić do poważnego narażenia klienta na szkody. Polisa OC jest w stanie pokryć zadośćuczynienie poszkodowanego klienta.

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu ochrania adwokatów przed odpowiedzialnością cywilną za szkody związane z ich czynnościami zawodowymi

Co obejmuje obowiązkowe OC adwokata?

Zakres obowiązkowego OC adwokata, został uściślony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. (DZ. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2134). Polisa ta obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody spowodowane czynem niedozwolonym, jak i wynikłe wskutek niewykonania tudzież niewłaściwego wykonania zobowiązania, w przypadku kiedy są one następstwem zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia. Ponadto, w zakres ochrony wchodzą szkody wyrządzone w ramach wykonywania zawodu adwokata, do których doszło przez rażące niedbalstwo. Mowa tu nie tylko o adwokacie, ale także pozostałych pracownikach kancelarii. Co ważne, minimalna suma gwarancyjna polisy OC adwokata wynosi 50000 euro. Warto pamiętać, że obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dotyczy tylko i wyłącznie adwokatów czynnych zawodowo. Emeryci nie muszą więc podpisywać umowy polisy. Ubezpieczenie OC adwokata daje mu ochronę w razie popełnienia błędów, dzięki niemu nie bierze on finansowej odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu ochrania adwokatów przed odpowiedzialnością cywilną za szkody związane z ich czynnościami zawodowymi

OC adwokata – w jakich sytuacjach zapewnia ochronę?

Mając podpisaną polisę OC, adwokat może mieć pewność, iż firma wypłaci odszkodowanie każdej osobie, która została poszkodowana przez jego zaniechania czy błędy. Oczywiście, dotyczy to także innych osób zatrudnionych w kancelarii, a nie tylko samego adwokata. W zakres takiej ochrony wchodzą także szkody popełnione przez pracowników działających w imieniu mecenasa. Praca adwokata należy do jednych z najbardziej odpowiedzialnych. Ponadto związana jest z wieloma istotnymi dokumentami, takimi jak: akta sądowe, pisma procesowe, sądowe, upominawcze. Nawet przypadkowe ich zgubienie czy zniszczenie może wiązać się z późniejszymi konsekwencjami, takimi jak właśnie roszczenia od klientów. Warto więc ubezpieczyć się także na taką sytuację. Przed podpisaniem umowy, należy sprawdzić to, na jaką sumę odszkodowania gwarantuje w danym wypadku firma ubezpieczeniowa. Ubezpieczenie OC adwokata może także obejmować ochronę w razie nieszczęśliwego wypadku osób zatrudnionych w kancelarii. Mowa tutaj o takich sytuacjach jak upadki, wadliwe instalacje czy awarie urządzeń biurowych. Ciekawym uzupełnieniem polisy jest też usługa asysty prawnej, która zapewnia profesjonalne porady prawne.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC adwokata?

Cena ubezpieczenia OC adwokata zależy przede wszystkim od wybranej oferty i tego co obejmuje. Wpływ na nią także składka, jaką adwokat chce opłacać oraz suma gwarancyjna. Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z ofertami od towarzystw ubezpieczeniowych i sprawdzić to, co dana ochrona konkretnie obejmuje. Im wyższa potencjalna suma do wypłaty, tym wyższą składkę należy opłacać. Kompleksowa ochrona od różnych sytuacji to element, na którym prestiżowa kancelaria adwokacka nie powinna oszczędzać