Ogromna odpowiedzialność, długie dyżury, ważne wybory – to tylko ułamek tego jak wygląda praca lekarzy. Osoby wykonujące zawody medyczne, które wiążą się z tak dużym obciążeniem psychicznym oraz fizycznym, powinny wybrać ubezpieczenie, które zabezpieczy ich w trudnych sytuacjach.

Kiedy lekarz ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC?

Osoby wykonujące zawody medyczne, które wiążą się z tak dużym obciążeniem psychicznym oraz fizycznym, powinny wybrać ubezpieczenie, które zabezpieczy ich w trudnych sytuacjach

Czy każda osoba wykonująca zawód lekarski musi wykupić ubezpieczenie OC? Według prawa, obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dotyczy wszystkich lekarzy wykonujących działalność leczniczą. Działalność ta musi mieć formę działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warto podkreślić, że zapis ten dotyczy lekarz, wykonujących zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej. Takie ubezpieczenie OC lekarzy powinno obejmować szkody, które są następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych, ale również (niezgodnego z prawem) zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Jeżeli lekarz wykonuje zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej – pracuje np. na etacie, a nie wykonuje indywidualnej praktyki zawodowej, ubezpieczenie OC nie jest obowiązkowe, chyba że zawarta umowa cywilnoprawna mówi inaczej. Posiadanie tego rodzaju ubezpieczenia jest zawsze wskazane, ponieważ lekarz nigdy nie może być pewien, że nie poniesie finansowej odpowiedzialności za nieumyślnie wyrządzone szkody na skutek jego błędów i zaniedbań. Warto pamiętać, że nawet jeśli zatrudniający lekarza podmiot medyczny, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności medycznej, pracodawca i ubezpieczyciel mogą skorzystać skorzystać z tzw. roszczenia regresowego. W takim wypadku lekarz może ponieść odpowiedzialność finansową wobec pracodawcy. Jeżeli szkoda była nieumyślna, maksymalna kwota może wynosić trzykrotność wynagrodzenia. W przypadku umyślnego zaniedbania, może to być pełna wysokość wyrządzonej szkody. Z tego powodu indywidualnie ubezpieczenie OC lekarzy jest wskazane w każdym przypadku.

Na jaką kwotę powinna być zawarta umowa ubezpieczenia OC lekarzy?

Suma obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lekarza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, powinna wynosić minimum 75 tysięcy euro na jedno zdarzenie oraz 350 tysięcy euro na wszystkie zdarzenia. Suma ubezpieczenia oznacza górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Innymi słowami jest to maksymalna kwota odszkodowania, jaką można otrzymać w przypadku wystąpienia szkody, która jest objęta ochroną. Należy pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie może być niewystarczające w specjalizacjach wysokiego ryzyka takich jak: chirurg, ginekolog-położnk czy anestezjolog. Warto w takich przypadkach rozważyć wyższy poziom ochrony, jeśli chodzi o sumę ubezpieczenia. Istnieją opcje ubezpieczeń, w których można się ubezpieczyć na sumę do 2 milionów złotych za pojedyncze zdarzenie (więcej pod tym linkiem).

Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia OC lekarzy?

Aby ubezpieczenie było ważne, należy być skrupulatnym podczas wypełniania wniosku. Powinien być on wypełniony zgodnie z prawdą. We wnioskach często wymagane jest podanie wykonywanych specjalizacji, posiadanych tytułów naukowych, Izby Lekarskiej, do której się należy, podać informacje odnośnie liczby wypłaconych odszkodowań, a często wypisać wszystkie miejsca w pracy. Jeżeli pojawiają się wątpliwości podczas wypełniania tego dokumentu, wskazane jest sięgnięcie rady u doradcy. Kolejnym punktem przy zakupie ubezpieczenia jest sprawdzenie i potwierdzenie wiarygodności ubezpieczyciela, aby uniknąć nieprzyjemności. Warto również zwrócić uwagę na kompleksowość oferty i dostępne pakiety dodatkowe, obejmujące wyjątkowe sytuacje.